2009

Publisert 

Rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri

Vi viser til henvendelse datert 14. juli i år med høringsnotat om rett til lønn under omsorgspermisjon i to uker for fedre ved fødsel og adopsjon, og under ammefri. Departementet skisserer tre ulike modeller for å sikre rett til lønn under disse ulike permisjonsordningene: - Rett til lønns- og inntektskompensasjon fra folketrygden, Lovfesting av plikt for arbeidsgiver til å gi lønnskompensasjon, Avtalefestet plikt for arbeidsgiver til å dekke lønn.

Publisert 

Utvidet egenmelding som følge av Influensa A (svineinfluensa)

Akademikerne viser til henvendelse vedrørende utvidet bruk av egenmelding i tilknytting til Influensa A - svineinfluensa. Akademikerne støtter at det er hensiktsmessig å utvide egenmeldingsadgangen, både for å begrense smitte og bidra til en mest mulig fornuftig bruk av ressursene i primærhelsetjenesten i en pandemisituasjon.  Videre støtter vi departementets forutsetning om at adgangen til egenmeldingsdager utvides til maksimalt 17 dager (dvs inntil fire ganger pr år hvorav en av periodene kan være inntil åtte dager.)

Publisert 

Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering

Akademikerne viser til høringsinvitasjon fra Kunnskapsdepartementet. Akademikerne støtter forslaget om en felles database for vitenskapelig publisering. Et felles publiseringsverktøy er et viktig verktøy for å tilrettelegge for samarbeid mellom de ulike forsknings­aktørene. Ved å innføre en obligatorisk felles database vil man unngå parallell videreutvikling av dagens parallelle løsninger og skape større gjennomsiktighet i forskningen.