2008

Publisert 

NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn

Det vises til Barne- og likestillingsdepartementets høringsbrev av 14.02.08 vedrørende  NOU: 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn.  Diskrimineringslovutvalget foreslår i innstillingen å oppheve det særlige unntaket for trossamfunn fra forbudet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven. Samtidig foreslås det at likestillingslovens unntak fra forbudet mot kjønnsdiskriminering for indre forhold i trossamfunn strammes inn.

Publisert 

Forvaltningsreformen - forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået

Det vises til departementets høringsbrev datert 26. februar 2008. Akademikerne har videreformidlet høringsbrevet til medlemsforeningene. Vår uttalelse bygger på mottatte innspill. InnledningAkademikerne vil understreke betydningen av å ha en god prosess med medvirkning fra de ansattes organisasjoner og tillitsvalgte lokalt og sentralt. Omstillingstillitsvalgte og avtaleverket bør brukes aktivt for å få en god gjennomføring av reformen.

Publisert 

Utkast til endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og lov om obligatorisk tjenestepensjon og utkast til forskrift til lov om obligatorisk tjenestepensjon

 Det vises til høringsbrev datert 21. desember 2007. Behov for regler om minstekrav til ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningerAkademikerne mener det ikke foreligger et tilstrekkelig behov for utfyllende regler om minstekrav til ytelsesbaserte ordninger. Akademikerne mener et eventuelt regelverk måtte ta utgangspunkt i lovens ordlyd om at en overveiende del av de ansatte sikres en alderspensjon som minst tilsvarer alderspensjon fra en pensjonsordning med innskuddspensjon som oppfyller minstekravene i OTP §4. Etter Akademikernes oppfatning innebærer dette at det må tas utgangspunkt i bedriftens ansatte og deres lønnsnivå.