Akademikerbloggen: Høring i Finanskomiteen

Publisert 

I forrige uke var jeg og Trond Tørstad, leder av Samfunnsøkonomene, i Finanskomitéen for å gi Akademikernes kommentarer til budsjettet. I fremlegget snakket jeg primært om tre viktige saker for Akademikerne. Satsing på de selvstendig næringsdrivende, satsing på kunnskap og modernisering av offentlig sektor.

Akademikerbloggen: Høring i Finanskomiteen

Blogginnlegg av Marit Hermansen, leder av Akademikerne.

Det er ikke noe tvil om at Norge står overfor store omstillingsutfordringer. Selv om Akademikerne mener at budsjettet møter disse på en god måte, skulle vi gjerne sett at det var enda mer offensivt i satsingen på områder med størst vekstpotensial. Vi trenger å bruke mer på investeringer og mindre på forbruk.

Så til våre prioriterte områder. Akademikerne har engasjert seg på vegne av frilansere og gründere i lang tid, og har også løftet deres rettigheter inn i trepartsdialogen. Igjen var det tid for å ta dette opp. Hvis vi virkelig ønsker flere gründere, må det legges bedre til rette for det. For eksempel bør pensjonssystemet harmoniseres slik at denne gruppen ikke kommer ufordelaktig ut. Å endre pensjonssystemet er en lavthengende frukt som det bare er å høste.

Jeg gav også ros til regjeringen for satsingen på kunnskap, forskning og utdanning. Regjeringen følger opp langtidsplanen, men det skulle da også bare mangle. Uten kunnskap stopper Norge opp. Derfor er Akademikerne også opptatt av studiefinanseringen. At den etter hvert utvides til å dekke elleve måneder, er bra. Men støtten må også settes på et høyere nivå og reguleres automatisk. Derfor krever Akademikerne at studiestøtten kobles mot grunnbeløpet i folketrygden.

Til sist tok jeg opp modernisering i offentlig sektor. Behovet for velferdstjenester vil øke i årene som kommer, og det vil kreve en effektiv og moderne offentlig sektor. Den norske modellen er under press, noe sykehusstreiken ettertrykkelig har vist. Her har regjeringen en stor jobb å gjøre med å gjenopprette tilliten. Hvis man skal fornye og modernisere er man avhengig av godt samarbeid mellom partene.

Les også