Blogg: Velferd handler om kunnskap!

Publisert 

For Akademikerne og akademikere er selvsagt kunnskap viktig. Alle akademikere har jo nettopp dette til felles, at vi har investert tid og ressurser på å tilegne oss høy fagkunnskap innenfor ett, eller veldig ofte flere fagområder.

Blogg: Velferd handler om kunnskap!
Knut Aarbakke

Samlet dekker derfor norske akademikere kunnskap om alle samfunnets faglige tilnærminger, gjennom teoretisk lærdom og praktisk fagutøvelse.

Samfunnets velferdsutfordringer er mange, og for at vi som mennesker og samfunn skal få gode tjenester kreves derfor kunnskapene fra akademisk arbeidskraft. Vi får ikke den beste skolen uten lektorer. Vi har ingen helsesektor uten leger, psykologer og tannleger. Vi får ikke mer vei og jernbane uten ingeniører. Vi har ingen rettsstat uten jurister. Vi får ikke god økonomisk styring uten økonomer, og vi får ikke hensiktsmessig ledelse og forvaltning uten samfunnsvitere, for å nevne noen av våre grupper.

Vi akademikere skal være nytenkende, ikke først og fremst konserverende, i debatten om utviklingen av velferdssamfunnet. Jeg er nemlig helt sikker på at den generelle samfunnsutviklingen også vil måtte føre til endringer i velferdsstatens innretning. Demografi og teknologi kan stå som to sentrale stikkord, og akademikere og Akademikerne er villige til å endre både organisering og oppgaveløsning, så lenge vi mener det vil gi oss bedre tjenester

Vårt mål er at Norge skal ha verdens beste offentlige sektor til beste for oss alle, og aller best for dem som trenger det mest. Jeg vil derfor gi den nye regjeringen skryt når den sier at rusomsorg, psykisk helse og funksjonshemmede skal prioriteres. Skal man bedømme et samfunn, skal man først se på hvordan det tar vare på sine mest sårbare og utsatte grupper. Og skal barn løftes ut av fattigdom, funksjonshemmede løftes inn i arbeidslivet og eldreomsorgen skinne, må velferdstjenestene skrus sammen slik at skreddersøm blir mulig. En vesentlig forutsetning for å få dette til handler om faglig forankring, effektiv organisering og god ledelse.

Det får vi ikke til uten å satse på kunnskap. Som en klok mann sa i sin nyttårstale for noen år siden: Kunnskap trumfer alt!

 

Les også