Blogg: Veien til verdensklasse?

Publisert 

Akademikerne arbeider for at Norge skal ha forskningsmiljøer i verdensklasse. Deltakelse i Horisont 2020 er et viktig steg på veien.

Blogg: Veien til verdensklasse?
Knut Aarbakke

Akademikerne har et mål om at Norge skal ha forskningsmiljøer i verdensklasse. Deltakelse på den internasjonale arenaen er et viktig ledd i dette og Horisont 2020 bærer med seg store muligheter. Spørsmålet mitt er om norske forskningsmiljøer er gode nok til å utnytte disse mulighetene? Vi kunne se at den norske deltakelsen i EUs rammeprogram sank med 15 prosent fra 2011 til 2012. Tidligere i år rapporterte Forskerforbundet at tilbakemelding fra medlemmene er at det er komplisert og for kostnadskrevende å søke rammeprogrammet i EU.

Norge som kunnskapsnasjon trenger forskning i verdensklasse. Dette fordrer verdensklassemiljøer. Horisont 2020 er en unik vei ut i verden for norsk forskning, og jeg håper at våre forskningsmiljøer nå griper denne muligheten. Vi må kunne kreve såpass av våre forskere at kompliserte søknadsprosesser ikke skal være det som står i veien for å søke om midler fra en pott som vi selv er med og finansierer. Her er jeg enig med regjeringen som mener at norske forskere må bli flinkere til å skaffe seg penger fra EU.

I et så stort og godt bemidlet program ligger alt til rette for at Norge skal bli en markant aktør. Dette er ikke bare viktig for forskningen i seg selv, men for norske forskeres samarbeid med utlandet og deres synlighet internasjonalt. Kunnskapsutveksling på tvers av landegrensene har dessuten en egenverdi i dagens globaliserte samfunn.

En større internasjonal oppmerksomhet omkring norsk forskning vil også ha en synergieffekt nasjonalt. Akademikerne er opptatt av at næringslivet og forskningen skal ha et godt og fruktbart samarbeid. Horisont 2020 gir ytterligere muligheter og økonomiske rammer for å styrke denne relasjonen.

Les også