Blogg: Triste tall

Publisert 

At 55 prosent av kvinnelige arbeidstakere sier at de har opplevd forskjellsbehandling knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon er ikke tall vi kan være bekjent av.

Blogg: Triste tall
Knut Aarbakke

Her trengs det en kraftig oppstrammer til ledere, samtidig som gravide må bli mer bevisst sine rettigheter.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått gjennomført en omfangsundersøkelse om diskriminering av foreldre som venter barn eller er i foreldrepermisjon. Ombud Sunniva Ørstavik mener at resultatene er skremmende. Det er jeg helt enig med henne i. Her trengs det drastiske tiltak. 

Norge har et godt lovverk på dette området, men det er tydelig at lite av den diskrimineringen som oppleves faktisk fanges opp. Nå må det ryddes opp på arbeidsgiversiden slik at man får bukt med fordommene mot å ansette gravide og diskrimineringen av gravide som er i jobb. I tillegg er det viktig at arbeidstakersiden også blir bedre til å opplyse og informere om rettigheter. Jeg vil også henstille våre medlemmer som opplever å bli diskriminert å gå til sin tillitsvalgt eller forening, og ta opp saken med dem. Akademikerfellesskapet har et godt og operativt tillitsmannsapparat, og foreningene er gode støttespillere i slike saker.

For å bidra til at foreningene og tillitsvalgtapparatet setter fokus på likestilling og diskriminering arrangerer Akademikerne frokostseminar onsdag 11. mars hvor LDO vil presentere rapporten og vise til relevante problemstillinger for Akademikernes medlemmer.

Akademikerne jobber for et verdiskapende og inkluderende kunnskapssamfunn. Dette er ikke en floskel. I Norge skal vi leve av kunnskap i fremtiden og da har vi ikke råd til å drive med diskriminering av verdifull arbeidskraft. Med god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, gjerne med bistand fra tillitsvalgt, kan man legge til rette for gravide arbeidstakere – noe som vil komme både den enkelte familie og arbeidsplassen til gode.

Les også