Blogg: Sterke lokalsamfunn fordrer større kommuner

Publisert 

For å opprettholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det, er det viktig at kommunesektoren utvikles slik at Norge får sterke og helhetlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Blogg: Sterke lokalsamfunn fordrer større kommuner
Knut Aarbakke

Lokaldemokratiet i dagens kommunestruktur er preget av manglende handlekraft fordi man ikke klarer å tenke felles tanker for hele regioner. I Norge i dag er det vanlig å bo i en kommune og jobbe i en annen og kanskje benytte seg av fritidstilbud i en tredje. For å sikre at befolkningen får gode nok tjenester og dekket sine behov innenfor viktige områder som helse, samferdsel og oppvekstvilkår, er det hensiktsmessig med større enheter.

Et annet viktig moment er at kommunene ikke bare skal yte tjenester til befolkningen, men også tilrettelegge for næringsutvikling. I dette perspektivet er også større kommuner med sterkere fagmiljøer hensiktsmessig. Kommuner har store muligheter til å være pådrivere for innovasjon gjennom eksempelvis offentlige innkjøp. Men dette fordrer kvalitet i fagmiljøene og en uttalt satsning fra kommunenes side.

Færre og større kommuner vil også nødvendigvis føre med seg overføring av ansvar og oppgaver fra statlig til kommunal sektor. Dette vil igjen kreve en større profesjonalisering av kommunene og virksomhetene på lokalt nivå. Jeg mener at så fremt fagmiljøene er på plass bør det definitivt la seg gjennomføre å overføre oppgaver fra staten til kommunene. Ved at man har sterkere fagmiljøer lokalt som løser utfordringene nærmest mulig befolkning og bedrifter vil man etter min mening også bidra til å styrke lokaldemokratiet. Ansvar og tillitt til de lokale fagmiljøene vil naturlig føre med seg mindre byråkrati og mer gjennomsiktige prosesser.

Hvis vi nå begynner å tenke oss Norge i større bo- og arbeidsmarkedsregioner fremfor små og fragmenterte kommuner, tror jeg at vi får en naturlig inndeling uten bruk av tvang. Ved å tenke helhet vil vi øke kommunenes evne til å være en kompetent og fremtidsrettet bidragsyter til både befolkning og næringsliv, samt bidra til en styrking av lokaldemokratiet.

Les også