Blogg: IA-avtalen

Publisert 

Er det noe jeg mener partene i arbeidslivet faktisk kan klappe seg på skuldrene for, så er det IA-avtalen.

Blogg: IA-avtalen
Knut Aarbakke

Ikke fordi alle målene i den er oppfylt, ei heller fordi vi er så flinke til å gjennomføre alt som står der. Men fordi det for 12 år siden var en historisk enighet om at noe måtte gjøres, og den enigheten består den dag i dag. Det finnes ikke noe godt alternativ til samarbeid, for å gjøre det mulig at alle som vil og kan deltar i arbeidslivet. I går var jeg i møte i arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Der var det enighet om å forlenge dagens avtale mens man hurtig går i gang med å forhandle frem en ny. Så har partene så klart forskjellig syn på hva som skal prioriteres i en ny avtale, men det skal vi diskutere og forhandle om i månedene som kommer.

Debatten rundt IA-avtalen har blitt polarisert. Det er skapt et bilde av at dette dreier seg om sykelønnsordningen skal endres eller ei. Men et underkommunisert faktum er at partene og myndighetene har sett på aktuelle endringer i sykelønnsordningen. Dette var vi faktisk langt på vei enige om allerede for flere år siden da vi brukte mye tid på å se på mer hensiktsmessige måter å legge opp arbeidsgiverperioden på. Grunnen til at det hele stoppet opp er først og fremst statens manglende omstillingsevne gjennom at IT-systemet i NAV ikke hadde kapasitet til å hanskes med endringer i ordningen.

IA-avtalen har imidlertid hatt effekt. Den aller viktigste konsekvensen av IA-avtalen er at den har endret våre holdninger til deltagelse i arbeid hos både arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen har gjort det mulig å gjennomføre lovendringer i tråd med disse holdningene. Våre holdninger, samt lovgivingen styrer oss nå mot muligheter til arbeid der vi før var styrt mot passivitet. Dette hadde neppe vært politisk mulig å gjennomføre uten IA avtalen. Vi debatterer og snakker om problemene og vi søker etter løsninger. «Ingen har klart å vise at avtalen om et inkluderende arbeidsliv virker», skrives det i DN. I den sammenhengen er det viktig å huske at å bevise kausalitet tar tid. Mange er også kritiske til at avtalen er for byråkratisk. Til det vil jeg si at Akademikerne ønsker å gjøre forenklinger i sykefraværsoppfølgingen, og det synet tar vi med oss inn i forhandlingene.

Inn i forhandlingene tar vi også med mandatet fra styret i Akademikerne: Akademikerne vil arbeide for at IA-avtalen videreføres med arbeidsplassen som hovedarena for forebygging, nærværsarbeid og inkludering (Akademikernes policydokument for et helsefremmende og inkluderende arbeidsliv). Jeg gleder meg til å delta i forhandlingene og bidra til utviklingen av en ny og forbedret IA-avtale.

 

Les også