Blogg: Fremtidens arbeidsliv

Publisert 

Akademikerne har en lang tradisjon for at våre medlemmer har ulike tilknytningsformer til arbeidslivet. Mange av våre grupper tilbringer hele eller deler av sitt yrkesaktive liv som selvstendig næringsdrivende.

Blogg: Fremtidens arbeidsliv
Knut Aarbakke

Over tid ser vi at dette er så mange som åtte til ti prosent av vår totale medlemsmasse. Dette omfatter alt fra tradisjonelle frie yrker som leger, tannleger og psykologer i tillegg til gründere som kan være alt fra ingeniører til samfunnsvitere og naturvitere. Akademikerne ønsker å stimulere flere til å starte egen virksomhet av lyst. Flere selvstendig næringsdrivende bidrar til økt innovasjon, mer fleksibilitet og et mangfoldig arbeidsliv.

Kan nye og andre tilknytningsformer enn fast ansettelse by på problemer? Så klart. Men jeg er opptatt av at vi også skal se mulighetene. Misbruk i form av kontraktsformer hvor arbeidskraften i realiteten utnyttes må vi til livs. Men det er også viktig at de grep man iverksetter ikke må utformes slik at de begrenser ønsket etablering av egen virksomhet.

Akademikerne er opptatt av at nye tilknytningsformer må bli et tema i trepartsdialogen. Det er nødvendig å sikre grunnleggende velferdsordninger for de som jobber som selvstendig næringsdrivende. Her er det gjort viktige endringer de senere år i folketrygdlovens regler om foreldrepermisjon og omsorgspenger. Vi mener det er på høy tid å vurdere ”exit-mulighetene” også, det vil si dagpengerettigheter. I tillegg må det gjøres noe med selvstendig næringsdrivendes rett til pensjonssparing. En bred og standardisert pensjonslovgivning bør være lik for alle. Selvstendig næringsdrivende må derfor få samme mulighet til pensjonsopptjening som arbeidstakere.

I fremtidens arbeidsliv vil ulike tilknytningsformer være et faktum. Dette må vi i trepartssamarbeidet ta inn over oss og heller møte det med visjoner og god regulering fremfor skepsis og fornektelse. Kun på denne måten vil vi fortsette å være relevante medlemsorganisasjoner for en oppvoksende generasjon med et litt annet bilde på arbeidslivet enn de som er på vei ut av det nå.

Les også