4. Rett til pensjon etter avsluttet arbeidsforhold

Publisert 

Slutter du i jobben din før du tar ut pensjon vil du beholde de opptjente pensjonsrettighetene dine dersom arbeidsforholdet har hatt en viss varighet. Reglene varierer mellom offentlig og privat sektor, og navnet på rettigheten du får ved fratredelse er avhengig av hva slags pensjonsordning du var tilknyttet.

Dersom du får med deg en pensjonsrettighet, vil du som regel ha rett til de samme pensjonsytelsene (alderspensjon og ev. risikodekninger som uførepensjon, ektefellepensjon/samboerpensjon og barnepensjon), som i tjenestepensjonsordningen du var medlem av. Lengden på utbetalingstiden og øvrige vilkår vil også være de samme.

Regelen om at du vil få med deg rett til de samme ytelsene som du hadde rett til når du var ansatt gjelder imidlertid ikke for alle som har innskuddspensjonsordning. Fra de fleste av disse ordningene vil du ikke få med deg noen rett til uførepensjon, ektefelle-/samboerpensjon eller barnepensjon. Det vil si at du bare er omfattet av disse dekningene mens du er ansatt.

Du har for øvrig også rett til å tegne en såkalt «fortsettelsesforsikring» når du slutter. Det vil si at du fortsetter innbetalingen, og dermed også opptjeningen, i tjenestepensjonsordningen du var omfattet av. Fortsettelsesforsikringen skal ha det samme pensjonsbeløpet/pensjonsinnskuddet og de samme risikodekningene som du hadde da du var ansatt. Dette gjelder ikke om du var medlem av Statens pensjonskasse. Det gis ingen spesielle skattefordeler for fortsettelsesforsikringer.

Tabellen under oppsummerer de viktigste kjennetegnene ved pensjonsrettigheter etter avsluttet arbeidsforhold fra de ulike typene tjenestepensjonsordninger:

 

Offentlig
Tjenestepensjon 

Ytelsespensjon
privat sektor 
Innskuddspensjon i
privat sektor 

Hybridpensjon i
privat sektor 

Hva kalles rettigheten Oppsatt pensjon Fripolise

Pensjonskapitalbevis

Hadde ordningen også uføre- og/eller etterlattepensjon kan du i tillegg få en fripolise for disse ytelsene.

Pensjonsbevis

Hadde ordningen også uføre- og/eller etterlattepensjon kan du i tillegg få en fripolise for disse ytelsene.

Krav til varighet
på ansettelsesforhold for å få rett til pensjon.
Må ha minst 3 års opptjening til sammen i offentlig sektor, opptjeningstid fra alle offentlige arbeidsgivere legges sammen.

Minst 1 år

Før 2001 var kravet gjerne 3 år og at avsatte midler måtte ha en viss størrelse, ofte var det også et krav for å bli med i ordningen av du var over 25 år.

Minst 1 år Minst et år
Hvor stor andel av full pensjon har du krav på?  Bestemmes av antall år du har jobbet i offentlig sektor delt på antall år du du ville fått dersom hadde fortsatt å jobbe til 70 år* (men maksimalt 40 og minimum 30 år). Bestemmes av antall år du har jobbet delt på antall år du ville fått dersom du hadde fortsatt å jobbe frem til 67 år (men minimum 30 år). Full pensjon er ikke definert, men bestemmes av innbetalte innskudd og avkastningen som oppnås.

 

Har du hatt uføre- og/eller etterlattepensjoner med rett til fripolise, fastsettes størrelsen på pensjonen som for privat ytelsesordning.

Full pensjon er ikke definert, men bestemmes av innbetalte innskudd og avkastningen som oppnås.

 

Har du hatt uføre- og/eller etterlatte-
pensjoner med rett til fripolise, fastsettes størrelsen på pensjonen som for privat ytelsesordning.

 

Når kan du ta ut pensjonen Tidligst fra 67 år* Tidligst fra 62 år Tidligst fra 62 år Tidligst fra 62 år
Er pensjonsnivået garantert? Ja

Ja, men ikke hvis du velger investeringsvalg på fripolisen.

Les mer om investeringsvalg på fripoliser her.

Nei

Har du rett til uføre- og/eller etterlattepensjon er nivået på disse ytelsene garantert.

Pensjons-
beholdningen kan være garantert dersom dette er avtalt. 

Har du til uføre- og/eller etterlattepensjon er nivået på disse ytelsene garantert.

Regulering før utbetaling. Reguleres i takt med veksten i G. Reguleres ut fra avkastnings-
overskudd på fripolisen, må få avkastning ut over garantert rente for å få regulert pensjonen.
Reguleres ut fra avkastning. Kan ha samme regulering som i offentlig tjenestepensjon, hvis ikke reguleres pensjonen ut fra avkastning.
Regulering etter utbetaling. Reguleres i takt med veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng. Reguleres ut fra avkastnings-overskudd på fripolisen, må få avkastning ut over garantert rente for å få regulert pensjonen.  Reguleres ut fra avkastning.  Kan ha samme regulering som i offentlig tjenestepensjon, hvis ikke reguleres pensjonen ut fra avkastning.
Kan du flytte pensjonsrettigheten til en annen pensjonsleverandør? Nei Ja, men p.t. er det ingen leverandører som tar i mot fripoliser med mindre du har valgt eget investeringsvalg Ja Ja
Kan du velge hvordan pensjonsmidlene skal forvaltes (individuelt investeringsvalg)? Nei Ja, men bare for midler tilknyttet alderspensjon.  Ja, men bare for midler tilknyttet alderspensjon.  Ja, men bare for midler tilknyttet alderspensjon. 
Belastes du for kostnader knyttet til administrasjon og/eller forvaltning? Nei

Kostnader skal være forhåndsbetalt.

Dersom du velger investeringsvalg på fripolisen kan ekstra kostnader belastes kontoen. 

Kostnader trekkes som regel fra avkastningen.  Kostnader skal være forhåndsbetalt.

*Dersom du har jobbet i en stilling med særaldersgrense gjelder andre regler.

Les også