6. Uføreytelser etter pensjonsreformen

Folketrygdens uføreordning og uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger er vedtatt endret fra 2015. Samtidig er skattereglene for uføre lagt om slik at uføreytelser skal skattlegges som lønnsinntekt. Fra 2016 er også uførepensjon fra privat tjenestepensjon endret og tilpasset pensjonsreformen.

Uføretrygd i folketrygden
Uføretrygd utgjør fra 2015 66 prosent av tidligere inntekt opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). I tabell 1 er det vist en oversikt over uførepensjonen i folketrygden som gjaldt før 2015 og over den nye uførepensjonen. 

Se forøvrig NAV sine sider om uføretrygd.

Nye uførepensjonsordninger i tjenestepensjonsordninger
Den nye uførepensjonsordningen for offentlig ansatte som trådet i kraft fra 2015 innebærer at den tidligere bruttoordningen ble erstattet av en ordning der uføreytelsen beregnes uavhengig av, og som et direkte tillegg til, ytelsen fra folketrygden (nettopensjonsordning).

Det er frivillig for bedrifter i privat sektor å tilknytte uførepensjon til tjenestepensjonsordningen. Ny uførepensjon trådte i kraft 01.01.2016, med ett års overgangsperiode for eksisterende uførepensjonsordninger for å bli tilpasset.

I tabell 2 kan du se en sammenlikning av sentrale elementer i gamle uførepensjonsordninger og den nye uførepensjonsordningen i offentlig og privat sektor.

Tabell 1 - Gammel uførepensjon og ny uføretrygd i folketrygden

  Gammel uførepensjon Ny uføretrygd
Størrelse på pensjon Lik forventet alderspensjon. 66 % av lønn.
Barnetillegg 40 % av G for hvert barn under 18 år. Avkortes hvis den uføre har personinntekt over et fribeløp.

40 % av G for hvert barn under 18 år. Avkortes hvis den uføre har personinntekt over et fribeløp.

Fra 01.01.2016 skal det innføres et tak på summen av uførepensjon og barnetillegg på 95 % kompensasjonsgrad brutto, det vil si maks 95 % av inntekt før uførhet. Denne nye ordningen skal gis en overgangsperiode på tre år.

Ektefelletillegg 50 % av grunnpensjon for de som forsørger ektefelle. Ikke ektefelletillegg
Samordning/avkorting Barne- og ektefelletillegg kan bli redusert bl.a. som følge av pensjon fra tjenestepensjonsordning.

Barnetillegget reduseres hvis den uføre har personinntekt over et fribeløp.

Se også Barnetillegg over.

Lønn som benyttes for fastsettelse av uføreytelse Pensjonsgivende inntekt i folketrygden. Gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt i folketrygden de tre beste av de seneste fem årene.
Øvre tak for lønn som gir rett til pensjon 12 G. 6 G.
Krav til opptjenings-/ tjenestetid Avkortes om opptjeningstiden er kortere enn 40 år. Avkortes om opptjeningstiden er kortere enn 40 år.
Skatt

Særskilte skatteregler for uførepensjon:
- skattebegrensning
- særfradrag
- lav trygdeavgift 

Som lønnsinntekt.
Regulering av ytelsen Følger utviklingen i G (lønnsvekst). Følger utviklingen i G (lønnsvekst).
Uføregrad som gir rett til uføreytelse  Minst 50 % ufør.  Minst 50 % ufør. 
Opptjening av alderspensjonsrettigheter Til 62 år.  Til 62 år. 
Overgang til alderspensjon  Ved 67 år.  Ved 67 år. 
Kombinasjon av uføreytelse og arbeidsinntekt  Kan etter ett år med uførepensjon ha årlig inntekt på inntil 1 G uten at pensjonen avkortes. Blir inntekten høyere endres uføregraden  Kan ha inntekt fra dag én. Uføreytelsen reduseres gradvis ved inntekt over 0,4 G. Uføregraden står fast. 
Rettigheter ved fratreden. (etter å ha sluttet hos arbeidsgiver) Har rett uansett om en har arbeidet eller ikke.  Har rett uansett om en har arbeidet eller ikke. 

G er folketrygdens grunnbeløp. Veksten i G skal tilsvare gjennomsnittlig lønnsvekst.

Tabell 2 - Uførepensjon i tjenestepensjonsordninger

  Gammel uførepensjon for offentlig ansatte Ny uførepensjon for offentlig ansatte Gammel uførepensjon tilknyttet privat ytelses-, innskudds- eller hybridordning* Forslag til ny uførepensjon
tilknyttet privat ytelses- eller innskuddsordning
Type pensjonsordning Bruttopensjon Nettopensjon Nettopensjon Nettopensjon
Størrelse på pensjon 66 % av lønn fratrukket uførepensjon fra folketrygden

En viss prosent av lønn:
- 3 % av lønn opp til 6G
- 69 % av lønn mellom 6 og 12 G

I tillegg gis det et inntektsuavhengig kronetillegg på 0,25 G (tillegget skal ikke utgjøre mer enn 6 % av lønn).

Normalt en viss andel av lønn inntl 12 G, gjerne 66 % fratrukket en beregnet folketrygd.

En viss prosent av lønn:

- 3 % av lønn opp til 6G

- 69 % av lønn mellom 6 og 12 G

I tillegg gis det et inntektsuavhengig kronetillegg på 0,25 G (tillegget skal ikke utgjøre mer enn 6 % av lønn).

Barnetillegg 10 % av brutto tjenestepensjon for hvert barn under 18 år den uføre forsørger. Bruttopensjonen inkludert tillegg for barn kan likevel ikke overstige 90 % av lønn før uførhet.  4 % av lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år, likevel maksimalt 12 % av lønn.  Hvis valgt: 10 % av uførepensjonen for hvert barn til 18 eller maksimalt 21 år.  Frivillig: 4 % av lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år, likevel maksimalt 12 % av lønn.
Ektefelletillegget  Ikke ektefelletillegg  Ikke ektefelletillegg  Ikke ektefelletillegg  Ikke ektefelletillegg 
Samordning/ avkorting Mot pensjon fra folketrygden  Ingen samordning, men uførepensjon fastsettes ut fra tjenestetid, det vil si at dersom tid fra ansettelse til pensjonsalder er mindre en 30 år, avkortes uførepensjonen Ingen  Avkortes mot rettigheter fra fripoliser, pensjonsbevis og oppsatt rettighet i offentlig ordning. 
Lønn som benyttes for fastsettelse av uføreytelse  Lønn hos arbeidsgiver, ikke overtid mm.  Lønn hos arbeidsgiver, ikke overtid mm.   Lønn hos arbeidsgiver, ikke overtid mm.   Lønn hos arbeidsgiver, ikke overtid mm.  
Øvre tak for lønn som gir rett til pensjon  12 G.  12 G.  12 G.  12 G. 
Krav til opptjenings-/ tjenestetid  Minimum 30 år ved pensjonsalder for full opptjening.  Minimum 30 år ved pensjonsalder for full opptjening.  Minimum 30 år ved pensjonsalder for full opptjening.  Uavhengig av tjenestetid. 
Skatt

Særskilte skatteregler for uførepensjon:

-Skatte-begrensning 
-særfradrag
- lav trygdeavgift 

Som lønnsinntekt.  Som for folketrygden.  Som lønnsinntekt. 
Regulering av ytelsen  Følger utviklingen i G (lønnsvekst).  Følger utviklingen i G (lønnsvekst).  Ut fra avkastning (likevel maksimalt som utviklingen i G) eller om bedriften betaler, som utviklingen i G.  Ut fra avkastning (likevel maksimalt som utviklingen i G) eller om bedriften betaler, som utviklingen i G. 
Uføregrad som gir rett til uføreytelse Ingen nedre grense.  Minst 20 % ufør.  Minst 20 % ufør.  Minst 20 % ufør. 
Opptjening av alderspensjons- rettigheter Til aldersgrensen for stillingen, normalt 70 år.  Ved 67 år, ev. ved aldersgrensen for stillingen om denne er lavere.  Som regel til 67 år.  Som regel til 67 år. 
Overgang til alderspensjon  Ved aldersgrensen for stillingen, normalt 70 år.  Ved 67 år, ev. ved aldersgrensen for stillingen om denne er lavere.  Fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år. Kan ikke ta ut mer alderspensjon og uførepensjon enn at det tilsvarer en samlet uttaksgrad på 100 %.  Fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år. Kan ikke ta ut mer alderspensjon og uførepensjon enn at det tilsvarer en uttaksgrad på 100 %. 
Kombinasjon av uføreytelse og arbeidsinntekt  Kan ha inntekt på inntil 1 G. Blir inntekten høyere endres uføregraden.  Kan ha inntekt fra dag én. Uføreytelsen reduseres gradvis ved inntekt over 0,4 G. Uføregraden står fast.  Endret uføreytelse hvis endret uføregrad.  Kan ha inntekt fra dag én. Uføreytelsen reduseres gradvis ved inntekt over 0,4 G. Uføregraden står fast. 
Rettigheter ved fratreden (etter å ha sluttet hos arbeidsgiver)  Oppsatt rett ut fra tid en har arbeidet i offentlig sektor.  Oppsatt rett ut fra tid en har arbeidet i offentlig sektor.  I ytelsesordninger er det stort sett en rett til uførepensjon (fripoliserett). For uførepensjon tilknyttet i innskuddsordning er det stort sett ingen rett til pensjon etter fratreden.  Hovedregel: ingen rett etter fratreden. 

*Hybridordning er tjenestepensjon etter lov om tjenestepensjon.

G er folketrygdens grunnbeløp. Veksten i G skal tilsvare gjennomsnittlig lønnsvekst.

Les også