2. Folketrygden

Det gjelder ulike regler for opptjening og utbetaling av alderspensjon fra folketrygden for ulike årskull. Figuren under viser hvilke regler som gjelder for hvilke årskull.

Du kan finne flere detaljer om regelverket for alderpensjon fra folketrygden her.

2. Folketrygden

Noen regler gjelder likevel for alle uansett hvilket år de er født:

Fleksibelt pensjonsuttak Du kan velge når du vil ta ut pensjon fra 62 til 75 år. Årlig pensjon blir høyere jo senere du tar ut pensjonen.
Gradert pensjon Du trenger ikke ta ut full pensjon, men kan velge mellom 20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent pensjonsuttak. Pensjonsnivået kan varieres hvert år dersom du ønsker det, og pensjonen kan når som helst stoppes helt.
Kombinasjon av arbeid og pensjon Pensjonen påvirkes ikke av om du har arbeidsinntekt.
Levealdersjustering Nivået på pensjonene justeres for utviklingen i befolkningens levealder. Hvor mye din pensjon blir justert avhenger av fødselsåret ditt. Les mer om levealdersjustering her.
Regulering av pensjon Før du tar ut pensjon reguleres opptjent pensjon/pensjonsbeholdning i takt med lønnsviklingen i samfunnet. Etter at du har tatt ut pensjonen reguleres pensjon i takt med lønnsutviklingen i samfunnet fratrukket 0,75 prosentpoeng.

Alderspensjon dersom du er født før 1954

Dersom du er født før 1954 er du omfattet av den gamle alderspensjonsmodellen. I gammel alderspensjon er pensjonen sammensatt av en grunnpensjon som ikke er avhengig av tidligere inntekt, og en tilleggspensjon som avhenger av tidligere inntekt. Har da lav eller ingen opptjening kan du i tillegg du særtillegg. Hovedtrekkene i gammel ordning er slik:

Grunnpensjon Tilleggspensjon Minste pensjonsnivå
Det kreves minst 40 års trygdetid (normalt botid) i Norge for å få full grunnpensjon. Størrelsen på pensjonen avhenger av sivilstand og ektefelle/samboers inntekt. Enslige får 1 G. Pensjonister som er gifte/samboende får 0,85 G dersom ektefelle/samboer også har pensjon fra folketrygden eller AFP, eller har inntekt som overstiger 2 G. For hvert år du har inntekt over 1 G, tjener du opp pensjonsrettigheter. Inntekt mellom 1 og 6 G gir full opptjening, mens inntekt mellom 6 og 12 G gir 1/3 opptjening (før 1992 ble det gitt full opptjening til 8 G). Det kreves minst 40 år for å få full pensjon. De 20 beste inntektsårene bestemmer nivået på pensjonen (besteårsregelen). Alle er sikret en pensjon på et visst nivå uavhengig av hvor høy opptjening de har hatt. Størrelsen på minste pensjonsnivå avhenger av sivilstand og ektefelle/samboers inntekt. For å få full minstepensjon kreves det 40 års trygdetid i Norge. Nærmere regler og satser finner du her.

G er grunnbeløpet i folketrygden. Oppdatert informasjon om størrelsen på G finner du her.

Alderspensjon dersom du er født 1954-1962

Er du født i årene 1954 til og med 1962 vil du få pensjonen din beregnet dels etter regelverket for gammel alderspensjon og dels etter regelverket for ny alderspensjon. 1954-kullet får en pensjon som består av 9/10 av pensjon beregnet etter gamle regler og 1/10 av pensjon beregnet etter nytt regelverk, 1955-kullet får en pensjon som består 8/10 av pensjon beregnet etter gamle regler og 2/10 av pensjon beregnet etter nytt regelverk, og så videre inntil 1962-kullet som får en pensjon som består 1/10 av pensjon beregnet etter gamle regler og 9/10 av pensjon beregnet etter nytt regelverk.

Alderspensjon dersom du er født fra og med 1963

Er du født etter 1963 omfattes du fullt ut av ny alderspensjon i folketrygden. Pensjonen består av en inntektspensjon som tjenes opp fra all inntekt du har fra du er 13 år gammel. Har du hatt lite eller ingen pensjonsopptjening får du i tillegg garantipensjon. Hovedtrekkene i den nye ordningen er slik:

Inntektspensjon                                           Garantipensjon
18,1 prosent av all pensjonsgivende inntekt fra første krone inntil 7,1 G avsettes hvert år til en pensjonsbeholdning. Alle inntektsår øker pensjonsbeholdningen (alleårsopptjening). Når du tar ut pensjon bestemmer størrelsen på pensjonsbeholdningen hvor høy årlig pensjon blir. Garantipensjonen gis til personer med lav eller ingen opptjent inntektspensjon, og beregnes på bakgrunn trygdetid. Det kreves minst 3 års trygdetid for å ha rett til garantipensjon, og minst 40 års trygdetid for å få full garantipensjon. Størrelsen vil avhenge av sivilstand og vil ligge på nivå med dagens minste pensjonsnivå. Satsene for garantipensjon vil fastsettes hvert år. Garantipensjonen avkortes med 80 prosent mot inntektspensjonen.

Du kan også se denne filmen som gir informasjon til deg som er født fra og med 1963.

--

Filmen er en del av en serie på syv filmer som ligger på Youtube. Filmene er laget i samarbeid med NAV, Norsk Pensjon, Finans Norge, Statens Pensjonskasse, Fellesordningen for AFP, Senter for Seniorpolitikk og AksjeNorge.

Les også